Stiefouders en hun onderhoudsplicht

Ouders hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van hun kinderen tot hun 21ste verjaardag. Ook als de ouders niet meer bij elkaar zijn en de kinderen dus (deels) niet bij de ouder wonen. Niet meer dan logisch, toch? Maar wat veel mensen niet weten, is dat u ook een onderhoudsplicht kunt hebben tegenover uw stiefkinderen. Wanneer en voor wie geldt deze onderhoudsverplichting?

Wanneer geldt de onderhoudsverplichting voor stiefouders?

U bent wettelijk een stiefouder als:

  • De kinderen van uw partner tot uw gezin behoren
  • U getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met uw partner

Als u aan bovenstaande regels voldoet, dan heeft u als stiefouder een onderhoudsverplichting naar uw stiefkinderen. Niet getrouwd of geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft u geen plichten naar de kinderen van uw partner. Ook niet als u samenwoont met uw partner en zijn/haar kinderen.

Wat houdt de onderhoudsplicht voor stiefkinderen in?

U bent als stiefouder verplicht financieel bij te dragen aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw stiefkinderen. Deze verplichting geldt totdat uw stiefkind 18 jaar wordt. Daarna moet u tot hun 21ste verjaardag meebetalen aan de kosten voor studie en levensonderhoud.

Stiefkinderen worden hierbij zeker niet als “stiefkindje” behandeld door de wetgever. Kinderen van een nieuwe echtgenoot en de eigen kinderen staan op gelijke hoogte voor wat betreft de onderhoudsbijdrage. Alle onderhoudsplichtigen (zowel de ouders als de stiefouder) zijn namelijk volgens de wet van gelijke rang.

Draagkracht van de ouder en stiefouder

De hoogte van de onderhoudsplicht wordt onder meer bepaald aan de hand van ieders inkomen. Er wordt dus gekeken naar de draagkracht om bij te dragen in de kosten van de kinderen. Daarnaast spelen er nog andere factoren mee in het bepalen hoeveel eenieder moet bijdragen, zoals het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwer verwantschap bestaat dan tussen de stiefouder en het kind. Ook de feitelijke verhouding van het kind tot ieder van de onderhoudsplichtigen telt hierin zwaar mee. De feitelijke verdeling verschilt dus per situatie en hangt dus van uw omstandigheden af.

Einde financiële verplichting stiefouder

De financiële onderhoudsverplichting naar uw stiefkinderen stopt, zodra u gaat scheiden van uw partner of u uw geregistreerde partnerschap ontbindt. U bent daarnaast niet verplicht om na de scheiding kinderalimentatie te gaan betalen voor uw stiefkinderen.

Wetsvoorstel afschaffing onderhoudsverplichting stiefouders

De wettelijke onderhoudsverplichting van stiefouders staat al langere tijd ter discussie. In 2015 is het wetsvoorstel ‘Wet herziening kinderalimentatie’ ingediend, waarin onder meer voor de afschaffing van deze verplichting wordt gepleit. Zodra het wetsvoorstel wordt aangenomen, hebben stiefouders geen financiële verplichting meer naar hun stiefkinderen. Het wetsvoorstel is momenteel nog steeds in behandeling van de Tweede Kamer, een eventuele ingangsdatum is dus nog niet bekend. Tot die tijd blijft de huidige onderhoudsverplichting van kracht.