Duur partneralimentatie gaat naar vijf jaar

Afgelopen dinsdag 11 december is het wetsvoorstel voor een kortere duur van de partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer. Tijdens het debat vorige week donderdag kon het voorstel al rekenen op een ruime meerderheid. Met de nieuwe wet wordt de partneralimentatie na een echtscheiding teruggebracht naar vijf jaar.

Wat verandert er precies?

In de huidige wetgeving gelden voor de partneralimentatie de volgende verplichte termijnen:

  • Indien het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd heeft en er zijn geen kinderen geboren, dan is de periode van de alimentatieverplichting net zo lang als de huwelijkse periode
  • Indien men langer dan vijf jaar getrouwd is geweest, of zijn er kinderen geboren, dan duurt de alimentatieverplichting twaalf jaar

In de nieuwe wet wordt de maximale termijn van 12 jaar wordt teruggebracht naar vijf jaar. Zodra de nieuwe wet van kracht is, moet aan een minder verdienende ex-partner vanaf het moment van echtscheiding de helft van het aantal huwelijksjaren partneralimentatie betaald worden, met een maximum van vijf jaar. Ter voorbeeld: bent u 3 jaar getrouwd geweest en u heeft geen kinderen, dan duurt volgens de nieuwe wet de alimentatieverplichting 1,5 jaar.

Zijn er nog uitzonderingen?

Ja, voor mensen die minder kans hebben om na een echtscheiding snel in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien zijn andere regels van toepassing:

  • Er wordt een uitzondering gemaakt voor huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de ontvanger van de alimentatie binnen tien jaar voor zijn of haar pensioen zit. In dat geval kan de alimentatie tot 10 jaar duren
  • Ook wordt er een uitzondering gemaakt voor huwelijken met kinderen onder de 12 jaar. Zij houden recht op alimentatie totdat het jongste kind twaalf jaar is
  • Er komt een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen en een overgangsrecht
  • Een laatste uitzondering vervalt zeven jaar na invoering van de wet: alimentatiegerechtigden boven de vijftig die langer dan vijftien jaar getrouwd waren krijgen tien jaar doorbetaald

Wanneer gaat de nieuwe wet in?

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels vanaf begin 2020 van kracht worden. Voor echtparen die voor die tijd uit elkaar gaan, blijven de huidige regels gelden. Ook voor mensen die al gescheiden zijn verandert er niks, voor deze groep blijven eveneens de huidige regels van kracht.

Geldt deze wet ook voor samenwoners?

Nee, voor samenwoners die uit elkaar gaan is er op het gebied van partneralimentatie niets wettelijk geregeld. U bent elkaar dus in principe niks verplicht, tenzij er andere afspraken in uw samenlevingscontract staan of als u zelf toch andere afspraken wilt maken.